dinsdag 22 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 Voorbereiding kabinetsreactie
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NEDERLAND  >  RAPPORTAGES AAN...  >  2002-2004
 >  VOORBEREIDING K...  
TWEEDE NATIONALE RAPPORTAGE
Voorbereiding kabinetsreactie (2003)

Op 22 december 2003 verscheen de kabinetsreactie, waarmee de tweede nationale rapportage aan de Staten-Generaal wordt afgesloten. Onderstaand - voor de geschiedschrijving - onze aantekeningen over de berichten aan de Kamers in de loop van 2003.

Volgens het Introductiedossier nieuwe bewindspersonen SZW 2003 [zoek op Vrouwenverdrag] zou de rapportage (kennelijk: het rapport-Marchand) in het voorjaar van 2003 aan de Tweede Kamer worden aangeboden en als basis dienen voor een kabinetsreactie voor het parlement (zomer 2003) en voor de vierde rapportage aan het CEDAW, het toezichthoudend comitÚ van de VN (zomer 2004). Blijkens bovenvermelde brief van minister Verdonk is vertraging opgetreden en zal de reactie op de adviezen van de ACVZ en prof. Marchand  ''zo spoedig mogelijk na het zomerreces'' worden gegeven.

Stand van zaken - blijkens de SZW-begroting 2004

 • Het hoofdstuk Co÷rdinatie emancipatiebeleid (onderdeel 3.12 van de memorie van toelichting op de SZW-begroting 2004)  begint als volgt:
  ''Belangrijke uitgangspunten voor het Nederlandse emancipatiebeleid zijn de Wet Gelijke behandeling en het VN Vrouwenverdrag ter uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het VN Vrouwenverdrag verplicht niet alleen tot het waarborgen van gelijkheid van mannen en vrouwen voor de wet, maar ook tot het voeren van beleid gericht op het realiseren van gelijke rechten en kansen in de praktijk op alle terreinen.Om de vier jaar dient Nederland te rapporteren over de implementatie van het Verdrag en de vooruitgang die in de praktijk is geboekt. Het toezichthoudende comitÚ van de VN is bezorgd over de kwetsbare positie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland en doet de aanbeveling effectieve maatregelen te nemen om hun positie in de praktijk te verbeteren zowel in de Nederlandse samenleving als geheel als in hun eigen gemeenschap''.
 • Iets verderop, in de paragraaf ''Emancipatie algemeen - Internationaal'' staat:
  ''In 2003 zal de tweede nationale implementatierapportage VN Vrouwenverdrag aan het parlement worden aangeboden. Onderdeel hiervan zal zijn een themarapportage van de Advies Commissie Vreemdelingenzaken. Deze rapportages zijn tevens bouwstenen voor de vierde internationale rapportage VN Vrouwenverdrag in 2004. In deze rapportage zal bijzondere aandacht worden gegeven aan de aanbevelingen van het toezichthoudende comitÚ van de VN over de kwetsbare positie van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen in Nederland''.
 • In bijlage 10 (stand van zaken per 1 augustus 2003 bij uitvoering moties en toezeggingen) van de SZW-begroting 2004 wordt nog gemeld dat de tweede nationale rapportage inzake het VN-Vrouwenverdrag en het  kabinetsstandpunt daarin voor september 2003 in de planning staat.

Stand van zaken - blijkens behandeling Justitiebegroting 2004:

 • Aan de lijst van vragen en antwoorden inzake de Justitiebegroting 2004 (Kamerstukken II, 2003/04, 29200 VI, nr. 21) ontlenen wij vraag en antwoord nr. 344:
  • Wanneer is de kabinetsreactie te verwachten op het advies van dat de adviescommissie voor Vreemdelingenzaken al een jaar geleden op 28 november 2002 publiceerde inzake ''Het VN-Vrouwenverdrag in relatie tot de positie van vreemdelingenvrouwen in het Nederlandse vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid'' ?
   De reactie op bedoeld advies is nog in voorbereiding. De reactie zal tezamen met de reactie op het rapport-Marchand aan de Kamer worden toegezonden. U zult beide reacties voor het einde van het jaar tegemoet kunnen zien. Beide rapporten tezamen vormen de tweede nationale rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag door Nederland.