zondag 28 november 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 actueel
 Agenda
 Archief Nieuw op de site
 Nieuws op datum
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  
Deze website wordt al geruime tijd niet meer geactualiseerd, maar
recente informatie over het VN-Vrouwenverdrag en de activiteiten van Nederlandse vrouwenorganisaties op dat gebied vindt u op de nieuwe site van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:

vrijdag 21 september 2007

Nieuws:
woensdag 12 september  2007

Nieuws:

 • Toch zwangerschapsverlof voor zwangere onderneemsters (Volkskrant, 4 september 2007). Zelfstandig werkende vrouwen krijgen toch recht op een publieke regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij krijgen zestien weken recht op een uitkering, maximaal het minimumloon.  Donner en Van der Hoeven willen nu met een publieke regeling voorkomen dat onverzekerde vrouwen zo lang mogelijk doorwerken tot de bevalling en zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Dat zou namelijk ten koste kunnen gaan van de gezondheid van moeder en kind. Bovendien willen ze met de regeling nadelen voor vrouwelijke ten opzichte van mannelijke ondernemers ongedaan maken.
 • Ook betaald verlof voor zwangere zelfstandigen ! (Proefprocessenfonds Clara Wichmann, persbericht 4 september 2007).
  • Integrale tekst: Zwangere zelfstandigen kunnen binnenkort op een arbeidsongeschiktheidsregeling van de overheid rekenen. Dat hebben ministers Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Van der Hoeven (Economische Zaken) op 3 september laten weten. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is buitengewoon blij dat de regering hiermee tegemoet is gekomen aan argumenten die het Fonds eerder in de rechtszaal gebruikte, namelijk dat het onrechtvaardig is om zwangere onderneemsters alleen voor de kosten van tijdelijke arbeidsongeschiktheid te laten opdraaien. Dit is sinds afschaffing van de WAZ in 2004 het geval. Zelfstandigen krijgen vanaf halverwege 2008 - net zoals werkneemsters – recht op 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat is een goede, maar ook hoognodige ontwikkeling. Het kabinet neemt deze maatregelen omdat vrouwelijke ondernemers, vanwege het feit dat ze kinderen kunnen krijgen, in het nadeel zijn ten opzichte van hun mannelijke collega's. Rondom de bevalling kúnnen vrouwen eenvoudigweg niet werken en dat brengt de continuïteit van hun bedrijf in gevaar. Dit geldt voornamelijk voor kleine zelfstandigen. Verder vindt de regering het vanuit gezondheidsoogpunt belangrijk dat vrouwen rondom de bevalling niet hoeven te werken. Een zwangerschapsregeling past bovendien naadloos in de 'participatielogica' van dit kabinet. Iedereen moet meedoen en dus is het logisch om zelfstandigen tijdelijk te ondersteunen in de periode van zwangerschap en bevalling. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann spande eerder dit jaar samen met de FNV een rechtszaak om de Staat te dwingen opnieuw een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zwangere zelfstandigen in te voeren. Hoewel de rechterlijke uitspraak in juli jongstleden negatief was, voelde de regering onder druk van de rechtszaak kennelijk wel aan dat een publiek vangnet voor zwangere zelfstandigen noodzakelijk is. Ten slotte is Nederland nu het enige land in Europa dat geen verlofvoorziening heeft voor zwangere onderneemsters. Gelukkig komt aan die bizarre uitzonderingspositie nu snel een einde.
 • Kabinet regelt eindelijk zwangerschapsuitkering zelfstandigen (GroenLinks.nl, nieuwsbericht 3 september 2007). Het kabinet gaat ervoor zorgen dat er een zwangerschapsregeling komt voor vrouwelijke ondernemers. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van GroenLinks in vervulling. In de afgelopen jaren hebben Femke Halsema en Ineke van Gent hierover tot drie keer toe een motie ingediend die door een kamermeerderheid werd gesteund.
 • Kabinet komt met uitkeringsregeling voor zwangere zelfstandigen (Ministerie van SZW, persbericht 3 september 2007). Het kabinet komt met een publieke uitkeringsregeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen krijgen 16 weken recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het voorafgaande jaar en bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon (1317 euro bruto per maand). De regeling wordt uit algemene middelen betaald. Vrouwelijke zelfstandigen hoeven dus geen aparte premie te betalen.

Agenda:

 • (nieuwe datum) donderdag 31 januari 2008:   Vooraankondiging Symposium ter gelegenheid van het afscheidscollege van Cees Flinterman
  Per 1 september 2007 verlaat professor Cees Flinterman het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) en de Onderzoekschool Rechten van de Mens. Cees Flinterman was sinds 1 november 1998 directeur van beide instellingen. Op 31 januari 2008 zal hij om 16.15u zijn afscheidscollege geven in de aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Voorafgaand aan het afscheidscollege organiseert het SIM een symposium, waar nationale en internationale sprekers zullen ingaan op het thema ‘Changing perceptions of sovereignty and human rights’.
  De voertaal van het afscheidssymposium is Engels. Aangezien slechts een beperkt aantal deelnemers kan worden ontvangen, wordt geïnteresseerden verzocht zich aan te melden voor het symposium bij Maeyken Hoeneveld via M.Hoeneveld@law.uu.nl of via telefoonnummer 030-2538033.donderdag 23 augustus 2007

Berichten uit de zomer 2007

 • Bart van Oosterhout: Krijgen onderneemsters dan toch een uitkering bij zwangerschap? (Intermediair, 31 juli 2007). Ben je vrouw, zelfstandige zonder personeel (zzp) en heb je een kinderwens? Stel je zwangerschap dan uit tot na 1 september. Grote kans dat het kabinet dan de lang gekoesterde wens van de Tweede Kamer vervult om een collectieve zwangerschapsregeling voor zelfstandig werkende vrouwen in het leven te roepen.
 • Proefprocessenfonds geeft zaak zwangere zelfstandige niet op (Clara Wichmann Proefprocessenfonds, 25 juli 2007). Zelfstandig werkende vrouwen hoeven niet te rekenen op een zwangerschapsuitkering van de overheid, zo blijkt uit de uitspraak van de Haagse rechter van 25 juli. Het Fonds is teleurgesteld maar blijft strijdvaardig en ziet geode mogelijkheden voor hoger beroep. Het feit dat er in Nederland geen publiek vangnet bestaat voor zwanger zelfstandigen is in strijd met het VN- Vrouwenverdrag.
 • Derde rapportage VN Vrouwenverdrag: Ongezien onderscheid in het onderwijs. Brief dd. 17 juli 2007 van minister Plasterk (Emancipatie). Hieruit onder meer: Ik deel de opvatting dat aandacht geboden is voor verborgen ‘voorsorterende effecten’ die onderwijs in onze maatschappij kunnen hebben. In de Emancipatienota, die het Kabinet kort na Prinsjesdag naar uw Kamer zal sturen, zal ik een onderwijsparagraaf opnemen die onder meer ingaat op de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.
  • Hoogeveen, Van Kampen en Sudulski: Ongezien onderscheid in het onderwijs. Rapport Sardes, december 2006. Hieruit onder meer:
   • De inzet van het ministerie van OCW lijkt inmiddels versmald tot meisjes en techniek; andere doelstellingen worden ook wel genoemd, maar zijn niet geoperationaliseerd in projecten of aanpakken. Naast doelen zouden er ook maatregelen moeten zijn om de doelstellingen tot uitvoering te brengen. Daar is echter veel minder zicht op.
   • Als jongens en meisjes gelijke kansen moet worden geboden, waaronder een goede voorbereiding op keuzes tussen werk en zorg, dan is echter meer nodig.
   • De invoering van het concept van gendermainstreaming : emancipatie moest 'inzakken' in het reguliere beleid en een aparte structuur voor het emancipatiebeleid werd overbodig geacht.Decentralisatie, autonomievergroting voor onderwijsinstellingen en deregulering zijn eveneens tendensen in het overheidsbeleid die zich slecht verdroegen met een krachtig centraal aangestuurd emancipatiebeleid.
   • Door het vraaggericht werken van onderwijsondersteunende instellingen als gevolg van de invoering van marktwerking verdween onderwijsemancipatie uit beeld. Er werd niet om gevraagd, dus er werd niet ‘gedraaid’.
   • Instrumenten die hun nut bewezen hadden zoals de Emancipatie Effect Rapportage, zijn onvoldoende benut.


De redactie was afwezig van 22 juli t/m 19 augustus 2007. Berichten uit deze periode worden later bijgeplaatst. 
woensdag 18 juli 2007

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kabinetsreactie op het verslag van het CEDAW (het comité voor het VN-Vrouwenverdrag). Brief dd. 13 juli 2007 van minister Plasterk (OCW/Emancipatie) aan de Tweede Kamer.
  Hieruit onder meer:
  • Het Kabinet heeft in het coalitieakkoord een Emancipatienota aangekondigd waarin de gezamenlijke ambities op het terrein van het emancipatiebeleid zullen worden beschreven. Daarin zal ook de verantwoordelijkheidsverdeling op rijksniveau worden aangegeven.
  • Het comité is daarnaast kritisch over het feit dat niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) voor subsidie afzonderlijke projectvoorstellen moeten indienen onder de nieuwe emancipatie-subsidieregeling. Het comité beveelt aan deze regeling te evalueren. Deze evaluatie vindt in 2007 plaats.
  • Het comité roept de Staat op om het hoger beroep in de zaak over de uitsluiting van vrouwen door de SGP in te trekken. De Staat heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag in deze zaak, omdat het een zeer principiële kwestie betreft, waarbij verschillende grondrechten en de relatie tussen wetgever en rechter in het geding zijn. Het kabinet is van oordeel dat om die reden een uitspraak in hoger beroep is aangewezen. De openbare zitting in hoger beroep zal in dit najaar zijn.
  • Nederland kent ten aanzien van de arbeidsmarkt geen specifiek antidiscriminatiebeleid dat enkel gericht is op zwarte, migranten-en vluchtelingenvrouwen. Aan deze groep wordt aandacht besteed in het kader van het algemene antidiscriminatiebeleid.
  • In reactie op de zorgen van het comité over het sekseneutrale beleid ten aanzien van huiselijk geweld wordt gemeld dat begin 2008 een landelijk onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld van start gaat. Het is de bedoeling dit onderzoek op later tijdstip te herhalen, zodat eventuele veranderingen in de tijd kunnen worden waargenomen.
  • In april 2006 een wettelijke bepaling in werking getreden, op grond waarvan slachtoffers van een zeden- of geweldmisdrijf, ongeacht draagkracht, gratis rechtsbijstand wordt toegekend. Als voorwaarde geldt dat slachtoffers ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen.
  • [Mensenhandel] Het is mogelijk verblijf te verkrijgen om humanitaire redenen. Het beleid kent geen algemeen recht op verblijf toe op basis van slachtofferschap als zodanig, maar biedt wel de mogelijkheid tot weging van humanitaire aspecten, waaronder slachtofferschap. Op grond van deze verblijfstitel, die naar zijn aard niet tijdelijk is, kan bescherming en hulp worden geboden.
  • Het Kabinet is de mogelijkheid van een uitkeringsregeling voor zwangerschapsverlof voor zelfstandigen en meewerkende partners aan het bezien.
  • [Naamrecht] De evaluatie uit 2002 van het sinds 1 januari 1998 geldende naamrecht laat zien dat onder de Nederlandse bevolking een duidelijke voorkeur bestaat voor een keuzestelsel waarin kinderen de naam van de vader of van de moeder krijgen.
  • Binnen de (nieuwe) monitor seksuele gezondheid is vastgelegd dat het anticonceptiegebruik om de twee jaar gemeten wordt. Aan de hand hiervan kan worden bezien of de maatregel invloed heeft gehad op het pilgebruik. Tevens worden elk jaar het aantal tienermoeders en abortussen onder vrouwen gemeten. Deze gegevens geven ook aan hoe het gesteld is met het pilgebruik. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor negatieve effecten.


 • Hoe voert Nederland het VN-Vrouwenverdrag uit ? Het verantwoordelijke VN-comité, het CEDAW, is daarover zeer kritisch. Zie de informatiepagina op deze site.
[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>>]

 

Gids Facultatief Protocol VrouwenverdragBestelgegevens

Blog over schaduwproces 5e Nederlandse rapportageDe blog van Leontine Bijleveld en Linda Mans

Schaduwrapportage Nederlandse organisatiesSome Progress, Many Gaps

Commentaar CGB (januari 2009)Commentaar CGB op 5e Nederlandse rapportage

Vijfde Nederlandse rapportage over uitvoering VN-Vrouwenverdrag


Nederlands rapport (juni 2008)

Donateurs gevraagdProefprocessenfonds Clara Wichmann

Proefprocessenfonds voor vrouwen...voor vrouwen

Margreet de Boer en Marjan Wijers woonden eind januari in New York de CEDAW-vergadering bij, waarin de Nederlandse rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag wordt besprokenHun dagboek: zevende en laatste bijdrage (2 februari 2007).

Informatie over de bewuste CEDAW-vergadering.

Taking women's rights seriously ?NGO-schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Donderdag 1 juni 2006 presenteert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag:de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

Uitnodiging bijeenkomst.

Uitnodiging mede-ondertekening.

Mail het voort!