zondag 28 november 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Algemeen en dossiers
Nederland
Verenigde Naties
Overig internationaal
Andere landen
Varia & service
Deze site
Onze andere sites
 
 2001
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWS OP DATUM  >  2001  

NIEUWS OP DATUM - 2001

December 2001

November 2001

Oktober 2001

September 2001

Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling: concept-kabinetsstandpunt openbaar

Op 1 september 1994 trad de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) in werking. Deze wet schrijft in artikel 20 voor dat de daarbij ingestelde Commissie gelijke behandeling kort na 1 september 1999 een evaluatieverslag zou indienen. Daaraan is niet de hand gehouden. Eerst verscheen in november 1999 het rapport Gelijke behandeling: regels en realiteit, een juridische en rechtssociologische analyse van de gelijke-behandelingswetgeving, het verslag van een door de Katholieke Universiteit Nijmegen verricht onderzoek.

Vervolgens heeft de Commissie gelijke behandeling op 4 mei 2000 het verslag van haar bevindingen over de eerste vijf jaar van de Awgb gebracht. De Commissie heeft dit evaluatierapport niet gepubliceerd op haar website. Daar is wel een persbericht van 14 juni 2000 te vinden: Gelijke behandeling: in de praktijk nog veel discriminatie. Evaluatie Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Op basis van deze beide documenten bereidt het kabinet momenteel een standpunt voor. Dat had - volgens artikel 33 Awgb - zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het evaluatierapport van de Commissie naar het parlement moeten gaan, maar dat is in Den Haag een rekbaar begrip. Het concept-kabinetsstandpunt met bijlage    is bij brief brief d.d. 12 september 2001 van de Minister van BZK voorgelegd aan de Commissie gelijke behandeling en de volgende niet-gouvernementele organisaties (NGO's):  het Landelijk expertisecentrum leeftijd en maatschappij (LBL), het COC Nederland, de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, het Clara Wichmann Instituut, de Federatie van Ouderverenigingen, E-Quality, het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) en de Samenwerkingsverbanden in het kader van het landelijk overleg minderheden (LOM).
De geadresseerde organisaties is verzocht hun reacties binnen 5 weken, dat wil zeggen uiterlijk 17 oktober 2001 te geven. Het kabinetsstandpunt zal de Kamers dus in november of december 2001 bereiken.

Met onze dank aan de ambtenaren van Binnenlandse Zaken die desgevraagd per omgaande de elektronische tekst beschikbaar stelden van het concept-kabinetsstandpunt, dat door de adviesaanvragen openbaar is geworden.

 • de conclusies (Concluding Comments) van het CEDAW m.b.t. het tweede en derde Nederlandse rapport over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag.
  Bij eerste lezing vallen de volgende conclusies op:
  • 19/20: de aanbeveling van een heroverweging van het combinatiescenario, nu dat onvoldoende resultaat blijkt op te leveren en de aanbeveling dat wordt voorzien in een toereikend aantal plaatsen voor kinderopvang en in een ononderbroken schooldag;
  • 24: de aanbeveling dat in het volgende rapport meer en betere informatie wordt opgenomen over de positie van diverse etnische groepen;
  • 34/35: de constatering van schending van artikel 7c van het Verdrag door de aanwezigheid in het parlement van een politieke partij die vrouwen uitsluit van het lidmaatschap (de SGP, dus) en de dringende aanbeveling door middel van wetgeving een einde te maken aan deze uitsluiting; [klik hier voor het kabinetsstandpunt tot nu toe]
  • 38/39: de constatering dat het nieuwe Nederlandse naamrecht (dat bij verschil van opvatting tussen ouders over de naam van kinderen kiest voor de naam van de vader) op gespannen voet staat met het grondbeginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen; gevolgd door de aanbeveling het naamrecht op dit punt te herzien;
  • 46: het verlangen dat deze aanbevelingen breed bekend worden gemaakt in Nederland en dat dit tevens geschiedt met de tekst van het Vrouwenverdrag en van een aantal andere belangrijke documenten op het gebied van de verbetering van de positie van vrouwen.

Augustus 2001

Juli 2001

Juni 2001

Mei 2001

April 2001

Maart 2001

 • NIEUW: Mailinglijst Berichten over Vrouwenverdrag
 • Staatssecretaris Verstand van SZW heeft in de Staatscourant van 19 maart 2001 bekend gemaakt voor welke aktuele thema's, die vanuit haar beleidsdoelstellingen om een extra impuls vragen, dit jaar een subsidie kan worden aangevraagd. Dat zijn:
  1. Ondersteuning implementatie VN-Vrouwenverdrag (deelbudget: 0,5 miljoen  gulden; aanvragen voor 1 juni 2001)
  2. Verbeteren digitale infrastructuur en ICT-professionaliteit van vrouwenorganisaties (1,0 miljoen gulden; aanvragen voor 1 juni 2001)
  3. Beeldvorming en voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen & meisjes (0,7 miljoen gulden; aanvragen voor 1 juni 2001).

  Zie voor de volledige tekst: Subsidieplafonds emancipatie-ondersteuning 2001 . Voor het indienen van de aanvraag kan een informatiepakket worden opgevraagd bij de (gratis) informatietelefoon van het Ministerie van SZW: 0800 - 9051, menukeuze 4.

 • 10 maart: Met recht een vrouw: het VN-Vrouwenverdrag toegelicht. Presentatie van de gelijknamige brochure aan Tweede Kamerlid mevrouw Nehayat Albayrak door het Humanistisch Overleg Mensenrechten. De presentatie vindt plaats tijdens een bijeenkomst van het Festival Internationale Vrouwendag 2001 in Utrecht, waarbij gediscussieerd zal worden over mensenrechten, vrouwen in conflictsituaties, seksuele rechten en racisme. Bestelgegevens brochure: klik hier.

Februari 2001

 • Geweld tegen vrouwen. Advies van de Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV) over de Meerjarennota Emancipatiebeleid (12 februari 2001)
 • Op maandag 5 februari bood Rikki Holtmaat in New York, tijdens de zgn. Pre-Session van het Verdragscomité, de CEDAW, namens 23 Nederlandse NGO's een kritisch commentaar aan op de tweede en derde Nederlandse (regerings)rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. Ook het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM) had een kritisch commentaar, dat eveneens door Holtmaat werd toegelicht.
 • Interview met Rikki Holtmaat over de Schaduwrapportage (Radio 1, VPRO Vrijdag, 2 februari 2001). Geluidsopname.
 • Kritisch rapport over Nederlands emancipatiebeleid naar VN-Comité in New York. Regering krijgt een 6- van de vrouwenbeweging (persbericht HOM, Humanistisch Overleg Mensenrechten, 2 februari 2001)
 • Emanciperen via VN (NRC-Handelsblad, 1 februari 2001)
 • De emancipatie dreigt te stagneren (Het Financieele Dagblad, 1 februari 2001)
 • Op 1 februari 2001 organiseerde het HOM (Humanistisch Overleg Mensenrechten) met steun van E-Quality, experts in gender en etniciteit,in het Amsterdamse Vrouwenhuis een bijeenkomst van vrouwen- en mensenrechtenorganisaties over het VN-Vrouwenverdrag. Centraal stond de voorbereiding van de presentatie door Rikki Holtmaat van de schaduwrapportages van E-Quality (samen met een groot aantal Nederlandse NGO’s) en het NJCM (Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten) aan het verdragscomité, het CEDAW, tijdens een bijeenkomst begin februari in New York. Het HOM heeft inmiddels op zijn site een verslag gepubliceerd van deze bijeenkomst.

Januari 2001